รายชื่อนักเรียนที่งานไม่ครบ

รายชื่อนักเรียนที่งานไม่ครบ

ดูรายการจากใบปะหน้าส่งงานนะครับ ว่าคืองานอะไร

*หมายเหตุ บางคนอาจส่งแล้วแต่ไม่เขียนชื่อครูก็ปรับให้ไม่ได้ครับ

download รายชื่อนักเรียนที่งานไม่ครบ

หรือ ดูจาก

ห้อง 4/2

 1. ธัชพล              ขาดรายการที่ 1 , 3
 2. ดวงพร              ขาดรายการที่ 1
 3. ปราณปริยา      ขาดรายการที่ 12
 4. กมลชนก         ขาดรายการที่ 10

ห้อง 4/3

 1. จริยวัฒน์          ขาดรายการที่ 1-12
 2. ทรัพย์เจริญ      ขาดรายการที่ 1-12
 3. เอกพันธ์            ขาดรายการที่ 10
 4. ทักษิณ             ขาดรายการที่  12
 5. อนุรักษ์              ขาดรายการที่  12
 6. ชลธิชา             ขาดรายการที่  11 , 12
 7. ระวิวัลย์             ขาดรายการที่  1 , 3 , 6 , 8 ,9
 8. อนงค์นาถ        ขาดรายการที่  12
 9. พัสราภรณ์       ขาดรายการที่  9 , 12
 10. ทิราวรรณ        ขาดรายการที่ 1
 11. ศิรินทรา          ขาดรายการที่ 1 , 9 , 12
 12. สโรชา             ขาดรายการที่ 1 , 3

ห้อง 4/4

 1. ธาดาพงศ์         ขาดรายการที่ 3 , 6 , 11 , 12
 2. พัทธดนย์         ขาดรายการที่ 6 , 8 , 9
 3. จิรายุ                ขาดรายการที่ 1 , 2
 4. ธีรวัฒน์            ขาดรายการที่ 1 , 3 , 6 , 12
 5. สิรภพ              ขาดรายการที่ 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
 6. ภาณุเดช          ขาดรายการที่ 6
 7. จิรายุทธ์           ขาดรายการที่ 3 , 6
 8. ณัฐพงษ์           ขาดรายการที่ 8
 9. ธนศักดิ์            ขาดรายการที่ 9
 10. พลิน                ขาดรายการที่ 6
 11. นฤมล              ขาดรายการที่ 6 , 12
 12. อรุณรัตน์         ขาดรายการที่ 10
 13. ปิยวรรณ          ขาดรายการที่ 3
 14. กมลชนก          ขาดรายการที่ 12
 15. ขวัยชนก          ขาดรายการที่ 12
 16. เกวลิน              ขาดรายการที่ 6
 17. เมธามาศ          ขาดรายการที่ 1 , 6

ห้อง 4/5

 1. ปฏิภาณ                       ขาดรายการที่ 12
 2. ชาญกวี                        ขาดรายการที่ 9
 3. กมลเทพ                      ขาดรายการที่ 12
 4. วัฒนชัย                        ขาดรายการที่ 9
 5. พิชญา                         ขาดรายการที่ 12
 6. นิลาวรรณ                  ขาดรายการที่ 1
 7. ชญานี                        ขาดรายการที่ 11
 8. ธริษตรี                       ขาดรายการที่ 11
 9. นววรรณ                      ขาดรายการที่ 11
 10. ประยอม                      ขาดรายการที่ 11
 11. วัชรราภรณ์                ขาดรายการที่ 3

 

 

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ส่งปรับคะแนนการสอบครั้งที่ 1 เรื่องงานและพลังงาน

รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ส่งปรับคะแนนการสอบครั้งที่ 1 เรื่องงานและพลังงาน

ครูจะส่งคะแนนเวลา 10.00 น. ดังนั้นครูจะรับงานแค่เวลา 09.30 น. ครับ

download รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ส่งปรับคะแนนการสอบครั้งที่ 1 เรื่องงานและพลังงาน

หรือดูจากตรงนี้ครับ

ห้อง 4/2

 1. ศิริกาญจน์
 2. ศุภณัฐ

ห้อง 4/3

 1. จิรภัทร
 2. จริยวัฒน์
 3. ทรัพย์เจริญ
 4. นิธิ
 5. อุดมศักดิ์
 6. อนุรักษ์
 7. พัชรภรณ์
 8. ระวิวัลย์
 9. มะปราง
 10. ศิรินทรา
 11. สโรชา
 12. อติวัณณ์

ห้อง 4/4

 1. ธาดาพงษ์
 2. จิรายุ
 3. สิรภพ
 4. ธนนันต์
 5. นฤมล
 6. ปิยวรรณ
 7. ภัทรานิษฐ์

ห้อง 4/5

 1. ชาญกวี
 2. ปาณิศา
 3. กาญจนา
 4. วิลาวัลย์
 5. จุไรวรรณ
 6. เสาวรส
 7. ศศิลักษณ์
 8. กฤษณา
 9. ชญาณี
 10. ชนาภา
 11. ธริษตรี
 12. นววรรณ
 13. มุกธิดา
 14. วัชราภรณ์

 

ใบตรวจสอบการส่งงาน วิชาฟิสิกส์2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ใบตรวจสอบการส่งงาน วิชาฟิสิกส์2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด  ใบตรวจสอบการส่งงาน วิชาฟิสิกส์2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เพื่อใช้เป็นใบปะหน้าในการส่งงาน และเพื่อตรวจสอบว่างานของนักเรียนครบหรือเปล่า

**** หมายเหตุงานบางชิ้นอยู่ที่ครูนะครับ****

**** ครูเป็นคนทำเครื่องหมายถูกเองนะครับ ****

download ใบตรวจสอบการส่งงาน วิชาฟิสิกส์2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

แจ้งกำหนดเวลาการส่งงานและเอกสารเพิ่มเติมของนักเรียน ม.4 วิชาฟิสิกส์ 2 นะครับ

แจ้งกำหนดเวลาการส่งงานและเอกสารเพิ่มเติมของนักเรียน ม.4 วิชาฟิสิกส์ 2 นะครับ
- ม.4/1 กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 – 11:00 น.
- ม.4/2 กำหนดส่งวันจันทร์ ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 11:30 – 14:00 น.
- ม.4/3 กำหนดส่งวันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 – 11:30 น.
- ม.4/4 กำหนดส่งวันอังคาร ที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 12:00 – 15:00 น.
- ม.4/5 กำหนดส่งวันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 – 11:30 น.
- นักเรียนที่ไปค่ายคณิต กำหนดส่งวันพฤหัส ที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 – 11:30 น.
******นักเรียนคนไหนไม่สามารถมาตาม วัน – เวลาดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อครูนะครับ*******
เอกสารเพิ่มเติมนะครับ
1. เอกสารประกอบการเรียนงานและพลังงาน
2. เอกสารประกอบการเรียนโมเมนตัมและการชน
3. แนวข้อสอบกลางภาครายวิชาฟิสิกส์ 2
***สรุปคือ ให้นักเรียนนำเอกสารทั้งหมดที่เรียนของภาคเรียนนี้ครับ***

ทบทวนอีกครั้งกับงานที่ต้องส่งเดิมครับ
1. เอกสารประกอบการเรียน โปรเจคไทล์
2. ตะลุยโจทย์โปรเจคไทล์ จำนวน 20 ข้อ
3. เอกสารประกอบการเรียน วงกลม
4. เอกสารประกอบการเรียน สมดุล
5. แนวข้อสอบรายวิชาฟิสิกส์ 2 ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
6. แบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ทดแทนการสอบเก็บคะแนน
****** เอกสารในห้องเรียนกรุณาทำให้ครบทุกข้อนะครับ*******

แบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ทดแทนการสอบเก็บคะแนน

ตามที่ครูได้นัดนักเรียนม.4 ให้มาสอบเก็บคะแนนในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 นั้น ครูขอเปลี่ยนเป็นให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ทดแทนการสอบเก็บคะแนน โดยให้นักเรียน ดาวน์โหลดแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 แสดงวิธีทำ แล้วนำมาส่งครู ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2557 โดยครูจะใช้เป็นคะแนนเก็บแทนการสอบเก็บคะแนนไปเลย

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหา ฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ทดแทนการสอบเก็บคะแนน ได้จากที่นี่

Download แบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหาบทเรียนภาคเรียนที่ 2 วิชาฟิสิกส์ 2

แนวข้อสอบปลายภาค รายวิชาฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

แนวข้อสอบปลายภาค รายวิชาฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

ให้นักเรียน download แนวข้อสอบปลายภาค

รายวิชาฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2

แล้วทำส่ง ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557

โดยให้หัวหน้ารวบรวมก่อนเข้าห้องสอบ

แล้วครูจะไปเดินเก็บตามห้องสอบครับ

download แนวข้อสอบปลายภาค ฟิสิกส์ 2 ปีการศึกษา 2556

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.